į pradžią turinys susisiekite  
Informacija dėl NMPP

Informacija mokyklos bendruomenei apie 2, 4, 6, 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą naudojantis Nacionalinio egzaminų centro parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais (testais)

 Vadovaudamasi Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-260 „Dėl 2019 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)-V1-18 patvirtintomis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo mokyklose rekomendacijomis ,,Bendroji vykdymo tvarka 2019 m.“, Nacionalinio egzaminų centro patvirtintomis Bandomojo elektroninio nacionalinio 8 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkos rekomendacijomis 2018-2019 m. m., Biržų rajono Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime – organizuoja 2, 4, 6 klasių mokinių pasiekimų vertinimą ir elektroninio nacionalinio 8 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo testų vykdymą (grafikas pridedamas). Be dalykų testų mokiniai pildys ir klausimynus, kurie skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai, kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Su Nacionalinių tyrimų klausimynais ir kita tyrimų medžiaga galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje, skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ irhttp://www.nec.lt/342/.

2019 M. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO

 GRAFIKAS 

Klasė

Testavimo trukmė

Rekomenduojama testų

vykdymo data

(rekomenduojama

testavimo valanda –

nurodytos dienos 9 val.)

2 klasė

Rašymas

1 dalis (teksto kūrimas)

45 min.*

Balandžio 16 d.

Skaitymas

 

45 min.*

Balandžio 18 d.

Rašymas

2 dalis (kalbos sistema)

45 min.*

Gegužės 3 d.

Matematika

45 min.*

Balandžio 30 d.

4 klasė

Rašymas

45 min.

Balandžio 16 d.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 18 d.

Matematika

45 min.

Balandžio 30 d

Pasaulio pažinimas

45 min.

Gegužės 3 d.

Klausimynas

20 min.

 (pagal poreikį iki 30 min.)

Gegužės 2 d.

6 klasė

Rašymas

45 min.

Balandžio 15 d.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 17 d.

Matematika

45 min.

Balandžio 19 d.

Klausimynas

 

20 min.

 (pagal poreikį iki 30 min.)

Balandžio 30 d

8 klasė bandomasis elektroninis nacionalinio mokinių

pasiekimų patikrinimo testas

 Matematika 1 dalis

Po 60 min.

2 val. (2 dalys)

Gegužės 7-9 d. d.

Gamtamokslinis 2 dalis

Klausimynas

               15-20 min.

Gegužės 14-16 d. d.

 

 

 

 *Laikas, skirtas 2 klasės diagnostiniams testams atlikti, gali būti pratęstas iki 55 min.